സിനിമയുടെ പൂജക്കിടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ചേർത്തുപിടിച്ചു കൈയ്യടിനേടിയ മമ്മൂട്ടി | Malayalam Film News

സിനിമയുടെ പൂജക്കിടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ചേർത്തുപിടിച്ചു കൈയ്യടിനേടിയ മമ്മൂട്ടി | Malayalam Film News