ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രരൂപയാണ്? 15 വയസുള്ള എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചു! സാനിയയുടെ കിടിലൻ മറുപടി

ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്രരൂപയാണ്? 15 വയസുള്ള എന്നോട് അയാൾ ചോദിച്ചു! സാനിയയുടെ കിടിലൻ മറുപടി